Neem contact op via ons contactformulier of via 088-0780780

Op 1 januari 2023 zijn er 20 medewerkers in dienst op de afdeling Pedagogische kwaliteit waarvan 17 pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers. De opleidingseisen die wij aanhouden voor onze pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers zijn conform de voorwaarden uit de CAO kinderopvang.

Naast de taken als pedagogisch coach/beleidsmedewerker geven 10 van hen ook trainingen binnen TintelTuin en PeuterTuin. Omdat PeuterTuin (zusterorganisatie TintelTuin) geen pedagogisch coaches in dienst heeft, koopt PeuterTuin deze dienst in bij TintelTuin, evenals het pedagogisch beleid en trainingen. De pedagogisch coaches / beleidsmedewerkers worden in 2023 op organisatieniveau en op locatieniveau ingezet.

Naast de pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers hebben de manager pedagogische kwaliteit en de coördinatoren van de afdeling directe werkzaamheden m.b.t. pedagogisch beleid.
In voorkomende gevallen is er afstemming met de kwaliteitsadviseur, de interieurarchitect en de communicatieadviseur

Op organisatie niveau

De pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers worden in 2023 op organisatieniveau ingezet voor beleidsontwikkeling en coaching die aansluit bij de jaardoelen van TintelTuin en het opleidingsplan:

Ontwikkelen van pedagogisch beleid en de implementatie daarvan

 • Het geven van trainingen interactie-vaardigheden
 • Het geven van senior pedagogisch medewerker-trainingen
 • Het geven van Kijk!-trainingen
 • Het geven van de opleiding tot baby specialist
 • Het geven van de basisopleiding VVE en koptrainingen
 • Het geven van de training gezonde kinderopvang
 • Het verzorgen van diverse on- en offline workshops/webinars
Team pedagogiek TintelTuin.

Op locatieniveau

TintelTuin heeft ervoor gekozen om ten aanzien van de inzetbaarheid van de pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers in 2023 uit te gaan van een normering per locatie. De inzetbaarheid van de pedagogisch beleidsmedewerker/ coaches is gekoppeld aan de jaardoelen op organisatie en locatieniveau en is er een directe koppeling met het opleidingsplan.

De normering voor toewijzing van het aantal uren pedagogisch beleidsmedeweker/coach per locatie is gebaseerd op de taken gekoppeld aan beleidsontwikkeling en coaching in combinatie met de omvang van de locatie (aantal groepen, teams, wel/geen IKC en senior pedagogisch medewerker), het aantal doelgroep peuters (bij VVE) en het aantal medewerkers (FTE). Met deze variabelen wordt berekend hoeveel uur iedere unieke locatie een pedagogisch beleidsmedewerker/ coach ter beschikking heeft.

Locatie specifieke jaardoelen of onvoorziene ontwikkelingen (calamiteiten) kunnen gedurende het jaar aanleiding zijn voor extra inzet, deze inzet is begroot op organisatieniveau.

Communicatie omtrent de verdeling van de uren:

 • De afdeling pedagogische kwaliteit van TintelTuin heeft de wettelijke minimale inzet voor pedagogisch beleidsmedewerker/ coaches gemaakt op basis van de wetgeving, VVE subsidievoorwaarden en het personeelsbestand op 1-1-2023.
 • De manager pedagogische kwaliteit heeft een overzicht van het aantal uren inzetbaarheid van de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach per locatie, en het aantal uren dat over is voor inzet op organisatieniveau.
 • Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coaches TintelTuin & PeuterTuin 2023: op locatie is er een overzicht, samengesteld vanuit het pedagogisch teamoverleg, bestaande uit de locatiemanager, pedagogisch coach/beleidsmedewerker en de senior pedagogisch medewerker, hoe en hoeveel uren van de pedagogisch coach/beleidsmedewerker worden verdeeld over beleidstaken en coaching. Aan het einde van dit document is het overzicht beschikbaar voor de regio’s Zaanstad, Oostzaan en Waterland. Voor de regio Amsterdam is het aantal uren op dit moment nog in de pedagogische werkwijze van de locaties opgenomen.

Locatie-taken pedagogisch beleidsmedewerkers/ coaches

Jaarlijkse taken pedagogisch beleidsmedewerker/ coach op locatieniveau

 • De pedagogisch coach coacht pedagogisch medewerkers op het gebied van pedagogisch handelen door coaching off en, indien nodig, on the job, coaching gesprekken op individueel, groeps- en locatieniveau, pedagogisch advies, informatie en ondersteuning of video coaching.
 • Als beleidsmedewerker op locatie heeft zij/ hij een analyserende, adviserende en signalerende rol.

Pedagogische beleidsontwikkeling

 • Neemt deel aan het pedagogisch teamoverleg, eens per 3 maanden.
 • Analyseert KIJK rapportages/ welbevinden, PAB checklist (groeps-/ locatie niveau), ouderanalyses, ingezette protocollen bijv. protocol extra aandacht.
 • Levert o.a. op basis van de analyses input aan het pedagogisch teamoverleg, signaleert trends en aandachtspunten en adviseert.
 • Kan een rol hebben bij de implementatie van pedagogisch beleid.
 • Bij een IKC: werkt in samenwerking met locatiemanager en/of senior samen met intern begeleiders van school, geeft mede vorm aan samenwerking in de doorgaande lijn. Daarnaast kan zij/hij IKC teamoverleggen bijwonen wanneer pedagogische input wenselijk is.

Coachende taken op locatie

 • Maakt concrete coaching afspraken met pedagogisch medewerkers op basis van de ontwikkeldoelen van de pedagogisch medewerker en de locatie specifieke ontwikkelvraagstukken.
 • Coacht alle pedagogische medewerkers minimaal één keer per jaar
 • Video coaching is een van de middelen die kunnen worden ingezet.
 • Heeft op regelmatige basis overleg met de senior pedagogisch medewerker over het coachen van de pedagogisch medewerkers.
 • Coacht (senior)pedagogisch medewerkers bij het werken met het kindvolgsysteem KIJK!, Welbevinden of Looqin
 • Kan maatwerk trainingen of workshops enz. geven.
 • Kan een rol spelen in werkbesprekingen en locatie-overleg.
 • Adviseert en ondersteunt pedagogisch medewerkers bij het protocol extra aandacht/ opvallend gedrag (observeren, hulp bij opstellen plan van aanpak, enz.)
 • Ondersteunt/ coacht de senior pedagogisch medewerker bij haar/ zijn werkzaamheden.
 • Op locaties waar (nog) geen senior is, kan de pedagogisch coach het PAB introduceren, de coach vult echter geen checklist in. Wel kunnen pedagogisch medewerkers zelf de checklist invullen, deze bespreken met de pedagogisch coach en op basis van zelfevaluatie hun ontwikkeldoelen formuleren.

Overzicht coachings-uren voor de regio’s Zaanstad, Oostzaan en Waterland

Onderstaand overzicht geeft het aantal uren coaching weer, dat is voorgeschreven in de Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang). Voor locaties die kinderen opvangen met een VE (voorschoolse educatie) indicatie, is ook het extra aantal uren beschikbare coaching opgenomen.

De uren voor pedagogisch coaching worden per locatie vermeerderd met 50 uur per jaar ten behoeve van beleidsontwikkeling. Deze uren worden organisatiebreed ingezet door de afdeling pedagogische kwaliteit.

Locatie IKK coaching uren VE coaching uren peuterspelen
Albatros 140
PS Ooievaar 10 50
BSO Ooievaar 33
KDV Ooievaar 112,5
BSO Octant 9,5
KDV Piramide 95
PS Piramide 30 110
BSO Piramide 51
BSO Toermalijn 51
KDV Toermalijn 15
PS Toermalijn 9,4 80
KDV Vuurvogel 57,5
PS Vuurvogel 8 70
BSO Vuurvogel 30
BSO Oceaan 17
PS Oceaan 13 110
KDV Oceaan 114
BSO Tamarinde 17,5
BSO Windroos 9
BSO Zaanplein 38
PS Zaanplein 32 280
KDV Houtduif 92
BSO Houtduif 13
BSO Westerkim 17,5
KDV Grote Grutto 52
PS Grote Grutto 26
BSO Grote Grutto 4
KDV Torenmolen 74
KDV Op de Step 150
KDV Paradijsvogel 133
BSO Koraal Kweek 25
BSO Koraal Beemd 23
PS Koraal 9 70
PS Kweekvijver 12 10
BSO Kweekvijver 12
KDV Luchtkasteel 197
BSO Luchtkasteel 45,5
PS Rietkraag 6,5 20
PS Korenaar 11 50
BSO Korenaar 33
KDV De Spiegel 45
PS De Spiegel 33 230
PS De Windroos 41,5 320
BSLO de Tijstroom 25
PS Kleurenpracht 42 270
PS Paus Joannes 25,5 255
PS Tamarinde 27 270
BSO Paltrok 16
PS Waterlelie 16 140
KDV De Papegaai 109
PS Komeet 15 90
BSO Komeet 10
PS Hoeksteen 10 50
BSO Hoeksteen 20
PS Schatrijk 6
BSO SchatRijk 20
BSO Het Swaentje 30
PS Het Swaentje 6 80
KDV Het Swaentje 66
KDV Golfbreker 157
PS Golfbreker 8 40
BSO Golfbreker 50
Flexpool 40
Goede aansluiting IKC

Kinderopvang die bij je past

TintelTuin is een vertrouwde plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Van baby’s die net komen kijken tot tieners die de wijde wereld in willen.